Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania 1/2023/MECYJE dokonano wyboru Wykonawcy. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:  YESDIGITAL Sp. z o.o., ul. Henryka Wieniawskiego 16c/8, 76-150 Darłowo.  

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2023/MECYJE została uznana za spełniającą wszelkie wymagania dotyczące oferenta i przedmiotu oferty oraz kryteriów wyboru. W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta i tym samym otrzymała 100 pkt. Ofertę złożono na kwotę 187 000,00 PLN Brutto.


Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu pt. „Realizacja prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnego urządzenia do suszenia szlamu ropopochodnego w celu eliminacji zanieczyszczeń generowanych w procesie gospodarczego wykorzystania zasobów morza” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne  

zapraszamy do złożenia oferty na: 

Opracowania innowacyjnego urządzenia do suszenia szlamu ropopochodnego w celu eliminacji zanieczyszczeń generowanych w procesie gospodarczego wykorzystania zasobów morza. 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonej dokumentacji poniżej. 

Zapytanie ofertowe opublikowano dn. 17.05.2023 roku.  

Informujemy, że termin składania ofert wyznaczono do 25.05.2023 roku do godziny 10:00.  

Treść zapytań została opublikowana pod adresem: http://mecyje.eu/dofinansowanieue/

Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresem: kotas.wojciech@gmail.com


Szanowni Państwo,


Informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania nr 1/2022/MECYJE dokonano wyboru Wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: R&D PROJECT Sp. z o.o., ul. Mikołaja Gomółki 2, 80-279 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2022/MECYJE. Oferta została uznana za spełniającą wszystkie wymagania dotyczące oferenta i przedmiotu oferty oraz kryteria wyboru. W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta i tym samym otrzymała 100 pkt., ofertę złożono na kwotę 244 770,00 PLN Brutto.

 

Szanowni Państwo,


W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawcze nad wpływem sposobu mocowania cięgien na intensyfikację osiadania kotwic martwych na dnie morskim” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”

informujemy o publikacji postępowania ofertowego na:

Opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego, przeprowadzenie badań typoszeregu oraz opracowanie algorytmu

Zapytanie ofertowe opublikowano dn. 21.09.2022 roku.  

Informujemy, że termin składania ofert wyznaczono do 29.09.2022 roku do godziny 12:00.  

Treść zapytań została opublikowana pod adresem: http://mecyje.eu/dofinansowanieue/

Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresem: kotas.wojciech@gmail.com